Endothelial cells secreted endothelin-1 augments diabetic nephropathy via inducing extracellular matrix accumulation of mesangial cells in ETBR

Hong-Hong Zou
Li Wang
Xiao-Xu Zheng, George Washington University
Gao-Si Xu
Yunfeng Shen

Abstract